Disclaimer

Disclaimer

Gebruik van de website van Londen & Van Holland is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Londen & Van Holland uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden.

Londen & Van Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal zijn in eigendom of licentie bij Londen & Van Holland en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de website.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, te wijzigen, te verwijderen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Londen & Van Holland. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Londen & Van Holland zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. Londen & Van Holland geeft geen enkele garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.